Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Verejná vyhláška- Rozšírenie veľkokapacitného skladu HV SO.18, skladová hala, RONA a.s.

OBEC  LEDNICKÉ  ROVNE

Námestie slobody č. 32/4, 020 61 Lednické Rovne

                          ___________________________________________________________________________

Č. j. SÚ-300/2017-0–TS1-20                                                                      Lednické Rovne 16. 02. 2017

Vybavuje : Ing. Martinková, č. t. 042/ 4693 519

 

Vec : Rozšírenie veľkokapacitného skladu HV SO.18 skladová hala, RONA a. s. - zverejnenie kópie návrhu  na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona

 

       Obec Lednické Rovne ako príslušný  stavebný úrad podľa § 117, ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona (ďalej len stavebný úrad) v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona

 

zverejňuje

 

na úradnej tabuli obce Lednické Rovne a webovej stránke obce Lednické Rovne www.lednickerovne.sk nasledovné dokumenty  vo veci pozemnej stavby nevýrobného charakteru:  „ Rozšírenie veľkokapacitného skladu HV SO.18 skladová hala, RONA a. s. “ umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN C 475/11, KN C 475/13, KN C 475/14, KN C 475/36, KN C 475/28, KN C 475/45 a KN C 475/47  v katastrálnom území Lednické Rovne :

 

1.Kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 13. 02. 2017

 

2. Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného Okresným úradom Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek EIA pod č.  OU-PU-OSZP-2016/001635-9/ZK5, A 10 zo dňa 07. 11.2016, vydaného po ukončení zisťovacieho konania na stránke :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-velkokapacitneho-skladu-lednicke.rovne-

 

Tieto dokumenty sa zverejňujú do doby právoplatného ukončenia územného rozhodnutia vo veci vyššie uvedenej stavby. Rozhodnutie Okresného úradu Púchov č. OU-PU-OSZP-2016/001635-9/ZK5, A 10 zo dňa 07. 11. 2016 je zverejnené na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-velkokapacitneho-skladu-lednicke.rovne-

                                                                                                                                                                                                                   

   Mgr. Marian  H o r e č n ý

                                                                                                                                              starosta obce

 

 

Vyvesené dňa : ...........................................Zvesené dňa : ...........................................................

 

Podpis a pečiatka orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie:

 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stiahnutie

Situačný plán stavby na stiahnutie

Vyvesené: 17. 2. 2017

Dátum zvesenia: 30. 6. 2017

Späť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 12. 2017
-2 °C -10 °C
utorok 19. 12. -4/-13 °C
streda 20. 12. -8/-14 °C
štvrtok 21. 12. -4/-10 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31