Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - parkoviská pri zdravotnom stredisku

O Z N Á M E N I E

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

VEREJNOU  VYHLÁŠKOU

__________________________________________________________________________

 

 

Dňa  19. 02. 2018  podal žiadateľ:  O B E C  Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne, na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „ Spevnené plochy Súhradka (parkoviská, komunikácia, spevnená plocha, odvodnenie) Lednické Rovne “ umiestnenú na pozemku parc. č. KN C 183/9, KN C 183/11, KN C 166/1, KN C 166/42, KN C 183/89, KN C 183/63, KN C 183/65 v katastrálnom území Lednické Rovne, ul. Súhradka a ul. Majerská. Žiadosť bola doplnená dňa   20. 04. 2018.

 

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.

            Obec Lednické Rovne ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, ods. 4) a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a § 120 ods.1) v súlade s ustanovením § 61 ods. 1)   zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje  začatie stavebného konania  dotknutým orgánom štátnej správy a  známym účastníkom konania a  súčasne

 

n a r i a ď u j e

 

na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň :

 

31. mája 2018 o 900 hod. (utorok)  so stretnutím na 

- Obecný úrad Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4, o20 01 Lednické Rovne č.  dv. 15.

           

            Podľa  § 39 a, ods. 3  písm. c) stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje, nakoľko sa jedná o stavebné úpravy a udržiavacie práce jestvujúcich komunikácii, spevnených plôch a parkovísk.

 

Prípadné pripomienky a námietky súvisiace s umiestnením stavby si možno uplatniť na tomto konaní. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Lednických Rovniach  č. dv. 15, č. t. 042/4693 519, 0902 916 281a pri ústnom pojednávaní (stránkové dni : pondelok – štvrtok 7.15 – 12.30; 13.00 – 15.15, piatok 7.15 – 12.00 ).

 

            Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie na tomto konaní, inak a k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 61 ods. 6) stavebného zákona,  ak dotknutý orgán  štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať predloží jeho zástupca stavebnému úradu písomnú plnú moc.

                  

 

 

                                                                                                                      Mgr. Marian   H o r e č n ý                 starosta obce

 

 

                                                                    

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lednické Rovne, a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a zároveň na svojom webovom sídle obce Lednické Rovne.

 

Potvrdenie o verejnej vyhláške :

 

 

                                   04. 05. 2018

Vyvesené dňa : ...........................................    Zvesené dňa : ..................................................

 

Podpis a pečiatka orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie vyhlášky.

 

 

Oznámenie sa doručí:

Účastníkom konania:

1.   Žiadateľ :   Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne

2.   Vlastník :   Mrg. Rastislav Pagáč, M. Kukučína 792/29, 018 61 Beluša  

                                                                                                                  KN C 183/63, KN C 183/65

3.   Vlastník :   Pharm. Dr. Michal Pagáč, M. Kukučína 792/29, 018 61 Beluša

                                                                                                                    KN C 183/63, KN C 183/65

4.   Projektant :  PROJART spol. s.r.o., Jozef Kvaššay, Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica

5.   Zhotoviteľ : vybraný v riadnom výberovom konaní

 

Vlastníci susedných nehnuteľností :

- Účastníci konania sú oboznámení o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. ( § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok)

 

6.  Ledrov , s r.o., Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne KN C 183/10

7.   SR Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11     

8.  UroDent, s.r.o., Svätoplukova 1936/9, 020 01 Púchov          

9.  SR Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín           

10. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

11. DCa Therm, a.s, Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom                                  

Dotknuté orgány a organizácie :

12. SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina

13. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

14. Krajský pamiatkový úrad, Nová ul. 2, P.O.Box 148, 971 01  Prievidza

15. Považská vodárenská spoločnosť a. s.,  Nová 133, 017 46  Považská Bystrica

16. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

17. Orange Slovensko, a. s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava

18. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica

19. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozem.komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

20. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica

21. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov – orgán štátnej

      správy odpadového hospodárstva, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, orgán štátnej vodnej

      správy,  orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej správy pre posudzovanie

      vplyvov na životné prostredie

22. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov

23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

24. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava

25. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava

26. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

27. Stavebný úrad : TU!

 

snímky z mapy na stiahnutie

Vyvesené: 4. 5. 2018

Dátum zvesenia: 1. 6. 2018

Späť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 22. 5. 2018
19 °C 6 °C
streda 23. 5. 21/12 °C
štvrtok 24. 5. 21/12 °C
piatok 25. 5. 23/16 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3