Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Upozornenie na znenie zákona- Udržiavanie pozemkov

Upozornenie na znenie zákona.

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 20 písmeno c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia :

- § 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.  

- § 3 odst. 1 , Zák .č. 405/2011 Z.z O rastlinolekárskej starostlivosti  a Zák. č. 61/64 Zb. O rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov.

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

 

Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov /užívateľov/ poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím,/najmenej 2 krát do roka/,   čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

 

Pozornosť treba venovať i zaburineným poľnohospodárskym pozemkom, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a ŠM, ko aj poľnohospodárskym pozemkom vyčleneným do bezplatného náhradného užívania v zmysle § 15 odst. 2 Zák. č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov a pozemkom v záhradkových osadách.

 

            Zo strany Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení v čase od júna 2018

 

            V prípade zistenia porušenia zákona, budú udelené finančné sankcie.

 

Podľa § 25 ods. 1 písm. a) a pím. b) zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto:

písm a) -  nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej   poškodenie

písm. b) - spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

 

Za priestupok podľa ods. 1 písmeno b) zákona môže Okresný úrad Považská Bystrica,  pozemkový a lesný odbor   uložiť pokutu až do výšky 330 €.

 

Podľa § 26 ods. 1/písm.a, b/  zákona sa  právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ dopustí správneho deliktu, ak:

písm a)   - nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej   poškodenie

písm. b) -   spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy.

 

V súlade s § 26 ods. 2 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166 €  do 33 200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.

Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a  zachovanie kvalitatívnych  vlastností  a funkcií poľnohospodárskej pôdy a  na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá mu vyplýva z § 3 odst. 1, písm, a) zákona.

Vyvesené: 20. 4. 2018

Dátum zvesenia: 30. 9. 2018

Späť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 22. 5. 2018
19 °C 6 °C
streda 23. 5. 21/12 °C
štvrtok 24. 5. 21/12 °C
piatok 25. 5. 23/16 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3