Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu stromov- Margita Hološková

Upovedomenie o začatí správneho konania a  nariadenia  ústneho  pojednávania vo
         veci vydania súhlasu na  povolenie výrubu  podľa  § 47 ods.  3)  zákona  č. 543/2002
         Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Žiadateľka p. Margita Hološková, bytom Sokolská 74,  020 61 Lednické Rovne, podala dňa 14.11.2017  na tunajší  úrad, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks Pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) rastúceho na p. č. KN- C 316 v k. ú. Lednické Rovne a 1 ks Smreka pichľavého  (Picea pungens), ktorý rastie na p. č. KN-C 319 v k. ú. Lednické Rovne v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. Predmetné parcely sa nachádzajú v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku p. č. KN- C 316 v k. ú. Lednické Rovne je KVARTA CHOCO s. r. o., so sídlom Námestie slobody 2, 020 61 Lednické Rovne (LV č. 1627) a p. č. KN-C 319 v k. ú. Lednické Rovne je Obec Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne (LV č. 1).  Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

 

Obec Lednické Rovne v zastúpení starostom obce, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa §64 ods. 1 písm. e) a § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky Vás v súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

 

                                                           u p o v e d o m u j e

 

 

o začatí  správneho konania  vo  veci   žiadosti p. Margity Hološkovej, bytom Sokolská 74, 020 61 Lednické Rovne o povolenie výrubu 1ks Pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) a 1 ks Smreka pichľavého (Picea pungens) z dôvodu poškodzovania hospodárskej budovy -  muriva a plynovej prípojky koreňmi a konármi drevín.   

 

Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia upovedomenia o začatí správneho konania na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia  záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní na tunajší úrad. Dátum zverejnenia upovedomenia na internetovej stránke obce Lednické Rovne www.lednickerovne.sk: 15.11.2017.

 

Obec Lednické Rovne v zmysle § 21 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. nariaďuje za účelom objasnenia veci  ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, dňa 24.11.2017 (v piatok) o 10:00 hod.  pri bytovom dome č. 74 ul. Sokolská, Lednické Rovne.

      

             V   prípade   nevyhovujúceho   termínu   konania  a  nezúčastnenia  sa   na  konaní,  je               potrebné  sa  telefonicky   alebo   písomne  dohodnúť   s  referentkou  Mgr. Evou  Kucejovou      na Obecnom úrade v Lednických Rovniach, tel.: 042/4693 501, alebo e-mailom:  e.kucejova@lednickerovne.sk.

 

Do  dokladov  pre  vydanie  rozhodnutia  je  možné  nahliadnuť  na  Obecnom  úrade v Lednických Rovniach, Námestie slobody 32, 020 61.

     

                                                                               Mgr. Marian Horečný
                                                                                      starosta obce                                                                                                                                                                                      

 

Vyvesené: 15. 11. 2017

Dátum zvesenia: 24. 12. 2017

Späť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, streda 21. 3. 2018
-3 °C -7 °C
štvrtok 22. 3. 1/-8 °C
piatok 23. 3. 3/-9 °C
sobota 24. 3. 5/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1