Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu- Obec Lednica

Upovedomenie o začatí správneho konania a  nariadenia  ústneho  pojednávania vo
         veci vydania súhlasu na  povolenie výrubu  podľa  § 47 ods.  3)  zákona  č. 543/2002
         Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov.

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Žiadateľ Obec Lednica, zastúpená starostom obce Kamilom Karasom, IČO: 00317454, Lednica 232, 020 63 Lednica, podala dňa 16.03.2017  na tunajší  úrad, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks Lipy malolistej, ktoré rastú  na p. č.  KN – C 880/1 a 881/1 v k. ú. Lednica, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území obce  v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. Vlastníkom pozemku je žiadateľ – Obec Lednica, IČO: 00317454, Lednica 232, 020 63 Lednica (list vlastníctva č. 2773). Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

 

Obec Lednické Rovne v zastúpení starostom obce, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa §64 ods. 1 písm. e) a § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 2 písm. f) zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky Vás v súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

                                                           u p o v e d o m u j e

 

o začatí  správneho konania  vo  veci   žiadosti Obce Lednica, IČO: 00317454, Lednica 232, 020 63 Lednica o povolenie výrubu 2 ks Lipy malolistej (Tilia cordata) z dôvodu zlého zdravotného stavu a značného poškodenia.

 

Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia upovedomenia o začatí správneho konania na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia  záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní na tunajší úrad. Dátum zverejnenia upovedomenia na internetovej stránke obce Lednické Rovne www.lednickerovne.sk: 17.03.2017.

 

Obec Lednické Rovne v zmysle § 21 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. nariaďuje za účelom objasnenia veci  ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, dňa 27.03.2017
(pondelok) o 08:30 hod. na Obecnom úrade v Lednici.

 

            V   prípade   nevyhovujúceho   termínu   konania  a  nezúčastnenia  sa   na  konaní,  je               potrebné  sa  telefonicky   alebo   písomne  dohodnúť   s  referentkou  Mgr. Evou  Kucejovou      na Obecnom úrade v Lednických Rovniach, tel.: 042/4693 501, alebo e-mailom:  e.kucejova@lednickerovne.sk.

 

Do  dokladov  pre  vydanie  rozhodnutia  je  možné  nahliadnuť  na  Obecnom  úrade v Lednických Rovniach, Námestie slobody 32, 020 61.

   

                                                                          Mgr. Marian Horečný
                                                                              starosta obce                                                                                                                  

Vyvesené: 17. 3. 2017

Dátum zvesenia: 28. 3. 2017

Späť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 26. 4. 2018
15 °C 8 °C
piatok 27. 4. 15/3 °C
sobota 28. 4. 21/11 °C
nedeľa 29. 4. 26/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6