Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Obchodná verejná súťaž - pozemky Háj

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, ICO: 00317462

 

 

VYHLASUJE

 

obchodnú verejnú súťaž

 

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí v spojení s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník, a vyzýva na podanie ponúk na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

 

 

Prevod nehnuteľností identifikovaných v čl. I ods. 1 sa uskutočňuje i v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. 32/2018 – D/6 zo dňa 05.04.2018

 

 

I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej v texte aj „kúpna zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade, Katastrálny odbor Púchov, a to pozemok:

 

  • parc. CKN č.670/133, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 515m2
  • parc. CKN č.670/134, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 452m2

 

  • parc. CKN č.670/135, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 451m2
  • parc. CKN č.670/136, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 448m2

 

(ďalej v texte všetky parcely aj ako „predmetné nehnuteľnosti“)

 

2. Všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností podľa znaleckého posudku č. 270/2017 zo dňa 31.10.2017 vypracovaného znalcom Ing. Žiaček Pavel, predstavuje sumu 32,64€/1m2, s tým, že obec Lednické Rovne stanovuje minimálnu predajnú cenu na sumu 35,00 eur/1m2. Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž, a to vo vzťahu k jednotlivej/ým parcele/iam, pokiaľ nebude zo strany žiadneho súťažiacich ponúknutá cena minimálne 35,00 eur / 1 m2.

 

 

3.  Predmetné nehnuteľnosti (parcely) identifikované v čl. I ods. 1 je možné odkúpiť iba vo dvojici a to nasledovne:

 

Dvojica parciel č. 1: parc. CKN č.670/133 vo výmere: 515m2    

parc. CKN č.670/134 vo výmere: 452m2

 

 

Dvojica parciel  č. 2:            parc. CKN č.670/135 vo výmere: 451m2

                                    parc. CKN č.670/136 vo výmere: 448m2

 

4. Jeden a ten istý súťažiaci môže získať všetky parcely identifikované v čl. I. ods. 1 vo forme dvojíc  identifikované v čl. I. ods.3. Počet ponúk súťažiaceho teda zodpovedá počtu dvojíc parciel o ktoré súťaží, ale vo vzťahu k jednej a tej istej dvojici parcele môže dať každý súťažiaci len jednu ponuku.

 

5. Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v intraviláne obce Lednické Rovne, v južnej časti katastrálneho územia obce Lednické Rovne (ďalej v texte aj ako „obec“) v susedstve s existujúcou zástavbou bytových domov a sú určené platným územným plánom obce na bytovú výstavbu. V súčasnosti sú nezastavané a ich terén je rovinatý. Napojenie územia na dopravnú infraštruktúru je riešené z existujúcej miestnej komunikácie, na ktorú sa napojí navrhovaný systém komunikácií. V dotknutej lokalite je potrebná prekládka verejných inžinierskych sietí, v rámci ktorej dôjde k dobudovaniu verejného osvetlenia.

 

6. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, o víťazovi rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

7. Obec sa zaväzuje, že vyvinie maximálne úsilie smerujúce k tomu, aby k predmetným nehnuteľnostiam boli privedené verejné rozvodné vetvy elektrickej energie, vody a kanalizácie, tak aby ich vlastník mal možnosť realizovať pripojenie na tieto siete.

 

II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke www.lednickerovne.sk a na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači týždenníka Obzor. Uzávierka pre podávanie ponúk je  do 13.06.2018 do 12:00 hod..

 

2. Ponuka do súťaže musia byť doručené osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne a to v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod..

 

Adresa:

Obec Lednické Rovne

Námestie slobody 32

020 61 Lednické Rovne 

 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž IBV - Háj – cenová ponuka.“

 

3. Ponuka musí obsahovať:

 

a) identifikačné údaje súťažiaceho:

u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 

u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iného registra v ktorom je súťažiaci zapísaný nie starší ako 3 mesiace, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

 

b) označenie parciel (resp. dvojica parciel), o ktoré má súťažiaci záujem;

 

c) cenovú ponuku, a to s uvedením sumy v eurách za 1 m2;

 

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v ponuke označené parcely kúpi tak ako stoja a ležia so splatnosťou 50% kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy, pričom druhú polovicu kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy.

 

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

 

f) čestné vyhlásenie, že na predmetných parcelách bude realizovať bytovú výstavbu v súlade so záväznými regulatívmi územného plánu obce Lednické Rovne a schválenej zastavovacej štúdie pre lokalitu č.12 IBV Háj;

 

g) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že pristúpi na uzatvorenie kúpnej zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá: kúpna cena bude v celosti uhradená pri podpise kúpnej zmluvy, správny poplatok za vkladové konanie pôjde na ťarchu súťažiaceho (kupujúceho) a kúpnu zmluvu podpíše do 14 dní odo dňa keď ho vyhlasovateľ vyzve na jej podpísanie;

 

h) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zabezpečenia priebehu súťaže, jej vyhodnotenia a uzatvorenia kúpnej zmluvy;

 

i)  číslo účtu na ktoré má byť súťažiacemu vrátená zábezpeka uhrádzaná podľa bodu 5 tohto článku;

 

j) dátum a podpis súťažiaceho.

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

 

5. Súťažiaci je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 500,00 eur na účet vyhlasovateľa, číslo účtu v tvare IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001. Ako variabilný symbol uvedie každý súťažiaci VS: 456002. V poznámke platby uvedie právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ svoj obchodný názov a fyzická osoba uvedie svoje meno, priezvisko a adresu. Suma zábezpeky musí byť pripísaná na uvedený účet vyhlasovateľa najneskôr do 11.06.2018 do 24.00 hod..

Úspešnému súťažiacemu bude uhradená suma zábezpeky započítaná na kúpnu cenu. Neúspešnému súťažiacemu bude suma zábezpeky vrátená po vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia.

V prípade, ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane úspešného súťažiaceho (víťaza) zložená zábezpeka sa mu nevracia a prepadá v prospech vyhlasovateľa.

 

6. Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú kúpnu zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ ktorý ponúkol druhú najvyššiu kúpnu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 35€/m2. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každí ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

7. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

 

8. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

 

9. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

 

10. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľností, ktoré sú predmetom tejto súťaže, jeho schválením v obecnom zastupiteľstve obce Lednické Rovne.

 

III.

Vyhodnotenie ponúk

 

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená 5 členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 13.06.2018 o 15:00 hod. v zasadačke spoločnosti Ledrov spol. s.r.o.. Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 3 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

 

3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 14 odo dňa schválenia prevodu v obecnom zastupiteľstve.

 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci ktorý splnil podmienky súťaže.

 

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

d) súťažné ponuky súťažiacich, ktorý neuhradia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej výške a lehote,

e) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk.

 

V priebehu vyhlásenej OVS bude možnosť získať informácie na tel. čísle: 0944 913 820 v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 11:00hod.

 

 

                                                         .................................................................................

                                                                          Mgr. Marian Horečný (starosta obce)

 

text OVS na stiahnutie

návrh kúpnej zmluvy na stiahnutie

súťažná ponuka a čestné prehlásenie na stiahnutie

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia: 13. 6. 2018

Späť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 22. 5. 2018
19 °C 6 °C
streda 23. 5. 21/12 °C
štvrtok 24. 5. 21/12 °C
piatok 25. 5. 23/16 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3